Сьогодні: неділя, 24 березня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи вважаєте Ви ефективною діяльність Білокуракинської райдержадміністрації щодо реалізації державної політики на території району?
Проголосувало: 56
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Білокуракинська РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Вимоги до звернень

Положення
про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому
 в райдержадміністрації
 
1. Загальні положення
 
         1.1. Положення визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу звернень громадян, їх особистого прийому в облдержадміністрації, також контролю за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду.
 
         1.2. Положення розроблено згідно із Законом України «Про звернення громадян», постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Указом Президента України від 07.02.2008          № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Регламентом роботи Луганської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.02.2008 № 191.
 
2. Облік та розгляд звернень громадян
 
2.1. Письмові звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації, щоденно отримує загальний відділ  апарату райдержадміністрації, який:
визначає вид звернення згідно зі статтею 3 Закону України „Про звернення громадян”;
перевіряє їх на відповідність вимогам статті 5 Закону України “Про звернення громадян”;
вивчає на предмет повторності згідно з вимогами статті 8 Закону України “Про звернення громадян”;
реєструє їх у день надходження в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Звернення»;  
передає звернення з усіма додатками (за їх наявності) на розгляд голові, його заступникам відповідно до розподілу обов’язків через їх помічників для надання доручень щодо вирішення питань, які містяться у зверненні, або надання відповідних роз’яснень у 3-денний строк.
 
2.2.      Під час реєстрації звернення громадянина надається відповідний реєстраційний індекс, який складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового реєстраційного номера звернення з початку року, коду міста або району, з якого надійшло звернення згідно з додатком до цього Положення, та ознаки звернення: на особистому прийомі – 1, письмове - 2, без підпису – 3, на виїзному прийомі – 4. Наприклад:    03-К-00035-2 ; 03-К-00035-1; 03-К-00035-4.
 
2.3. Помічники голови, заступників голови райдержадміністрації, яким передано звернення, вивчають його та готують проект резолюції з дорученням відповідним структурним підрозділам, посадовим особам облдержадміністрації щодо вирішення питань, які містяться у зверненні.
Якщо у зверненні містяться питання, що не належать до повноважень райдержадміністрації, помічником разом з відповідним спеціалістом апарату райдержадміністрації визначається належний орган чи посадова особа й готується супровідний лист за підписом голови або заступника голови райдержадміністрації. У строк не більше п’яти днів таке звернення разом із супровідним листом відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації пересилає  за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
 
2.4. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина, з того ж самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення особи, визнаної судом недієздатною, та звернення, що надійшло з порушенням строків, встановлених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», загальний відділ  райдержадміністрації готує доповідну записку голові райдержадміністрації з пропозицією передачі такого звернення комісії з питань розгляду звернень громадян районної держадміністрації для прийняття рішення про залишення його без розгляду згідно зі ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”. Остаточне рішення про припинення розгляду таких звернень приймає голова райдержадміністрації.
 
2.5. Після надання головою та його заступниками відповідних доручень, звернення  з усіма додатками та резолюціями повертаються через  помічників до загального відділу  апарату райдержадміністрації, який:
заносить зміст доручення в автоматизовану інформаційно-аналітичну систему «Звернення»;
перевіряє правильність встановлених строків розгляду;
        роздруковує та передає виконавцям копію звернення з усіма додатками та резолюцією.
           
2.6. Структурні підрозділи та посадові особи облдержадміністрації, яким головою та його заступниками доручено розгляд звернення, зобов'язані детально вивчити його, у разі потреби здійснити перевірки викладених у ньому обставин, вжити необхідних заходів для вирішення поставлених автором звернення питань, з'ясувати та прийняти рішення про усунення причин і умов, які спонукають громадян скаржитися.
 
2.7. Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана здійснити всі необхідні дії щодо реалізації права заявника, а в разі визнання скарги обґрунтованою - негайно вжити заходів до поновлення порушених прав.
 
2.8. Рішення про відмову в задоволенні клопотань, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались райдержадміністрацією для перевірки цього звернення.
        
2.9. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції райдержадміністрації, порушуються проблеми, які підлягають вирішенню в інших органах чи установах, то при наданні відповіді громадянину також роз’яснюється порядок вирішення цих питань.
 
2.10. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова, перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації установлюють виконавцям необхідний строк для його розгляду, про що загальний відділ  апарату райдержадміністрації повідомляє заявнику. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
 
2.11. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку особисто головою облдержадміністрації: Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці; осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.
 
2.12. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті необхідні заходи, заявника повідомлено про результати перевірки звернення і прийняте рішення.
 
2.13. За результатами розгляду звернення особами, яким було доручено його розгляд, готується відповідь за підписом голови райдержадміністрації або його заступників, якими надавалося відповідне доручення.
Голова, заступники голови райдержадміністрації можуть доручити керівникам самостійних структурних підрозділів надати відповідь на звернення.
 
2.14. Відповідь на звернення направляється заявнику загальним відділом апарату райдержадміністрації. Усе листування щодо звернень громадян здійснюється за номерами, присвоєними під час реєстрації. Індекс письмової відповіді складається з реєстраційного індексу та номера справи (за номенклатурою), до відповіді підшивається пропозиція, заява або скарга разом з документами щодо їх вирішення. Відповіді на звернення громадян надсилаються на бланках облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів.
 
2.15. Кожне звернення з усіма документами щодо його розгляду і вирішення становлять у справі  самостійну групу і вміщують в м’яку обкладинку, зберігають у загальному відділі райдержадміністрації. У разі одержання повторного звернення або надходження додаткових документів вони підшиваються до цієї групи документів.
Під час формування справ перевіряються правильність направлення документів до справи, їх комплектність. Невирішені звернення, а також неправильно оформлені документи підшивати до справи забороняється.
Обкладинка справи оформляється за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.
Звернення після їх розгляду з усіма документами щодо вирішення питань та примірником реєстраційно-контрольної форми мають бути повернуті відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації для централізованого формування справи, картотек, банку даних. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.
 
 
3. Особистий прийом громадян в райдержадміністрації
 
3.1. Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводиться головою та його заступниками згідно із затвердженим графіком прийому громадян.
 
3.2. Графік особистого прийому громадян в райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та вивішується в приймальні громадян райдержадміністрації у місці, зручному для вільного огляду.
 
3.3. На особистий прийом до голови райдержадміністрації та його заступників відповідальним працівником загального відділу райдержадміністрації проводиться запис в установлений графіком день. Дані про особу заявника подаються ним особисто або через уповноваженого представника.
 
3.4. Відповідальна особа, яка здійснює запис громадян на особистий прийом:
з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб райдержадміністрації або її структурних підрозділів вже звертався громадянин і яке було прийнято рішення, вивчає документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень). Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються звернення;
відповідно до запису на особистий прийом забезпечує добір матеріалів з питання, що розглядатиметься (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду);
забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо виконавцям, зазначеним у резолюції голови, заступників голови райдержадміністрації;
проводить консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку розв’язання порушених питань.
 
3.5. При повторному зверненні громадянина розглядаються попередні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, та надаються необхідні роз’яснення.
 
3.6. Голова, його заступники райдержадміністрації, які проводять особистий прийом, для забезпечення розв’язання поставлених громадянином питань можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників) або одержувати від них потрібну інформацію.
 
3.7. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних засадах.
 
3.8. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.
У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення.
Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
 
3.9. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то посадова особа, яка проводить прийом, роз’яснює йому, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися за його вирішенням, і за можливістю надає в цьому допомогу (адресу, номер телефону тощо).
 
3.10. Дані про особу громадянина, який звернувся до райдержадміністрації, стислий зміст питань, а також результати їх розгляду записуються у реєстраційно-контрольних картках відповідальним працівником відділу райдержадміністрації.
 
3.11. Голова райдержадміністрації та його заступники зобов’язані забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням затвердженого графіку прийому.
 
4. Виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації та його заступниками
 
4.1. Виїзні прийоми громадян у населених пунктах (містах, селищах та селах) області здійснюються головою райдержадміністрації та його заступниками згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.
 
4.2. Місце виїзного прийому визначається головою райдержадміністрації та його заступниками не пізніше ніж за п’ять днів до його проведення.
4.3. Загальний відділ райдержадміністрації   направляє  органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, на території яких буде проводитися виїзний прийом, інформацію щодо місця і часу  його проведення.
 
4.4. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, на території яких буде проводитися виїзний прийом:
оприлюднюють у засобах масової інформації відомості щодо виїзного прийому;
організовують попередній запис громадян на виїзний прийом;
надають приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому;
направляють в райдержадміністрацію за два робочих дні до проведення виїзного прийому список громадян, які попередньо записані на особистий прийом, та зміст питань,  що порушуються в їх зверненнях, попередні заходи, які здійснювалися для їх вирішення, та стан  вирішення питань (якщо такі були).
   
4.5. Для організації та проведення виїзних прийомів голова райдержадміністрації та його заступники можуть залучати своїх помічників, спеціалістів юридичного, організаційного відділу, загального відділу держадміністрації, а в разі необхідності керівників та працівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, представників територіальних органів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників).
 
4.6. Помічники голови райдержадміністрації та його заступників:
беруть участь у підготовці та проведенні виїзного прийому;
заповнюють під час проведення виїзного прийому реєстраційно-контрольні картки заявників та приймають від них заяви;
передають відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації реєстраційно-контрольні картки та всі матеріали, отримані під час прийому.
 
4.7. Загальний відділ райдержадміністрації:
готує матеріали стосовно звернень громадян, які попередньо записані на виїзний прийом (згідно з інформацією, отриманою від райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій);
здійснює обробку реєстраційно-контрольних карток і звернень громадян, які надійшли під час виїзного прийому, та контролює дотримання строків надання відповідей заявникам;
щокварталу готує аналітичні матеріали про стан роботи щодо розгляду звернень громадян в райдержадміністрації.
 
           
6. Контроль за розглядом звернень громадян
 
6.1. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому громадян або розгляду письмових звернень головою, його заступниками райдержадміністрації здійснюється загальним відділом райдержадміністрації, який:
попереджає виконавців за три робочих дні про закінчення строку розгляду звернення;
 отримує від виконавців інформацію щодо розгляду та вирішення питань, що містяться у зверненнях, перевіряє їх зміст на відповідність наданим дорученням, якість та повноту вирішення.
 
6.2. Контролю за вирішенням питань громадян підлягають листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації.
 
6.3. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань. Якщо питання не вирішені у встановлений строк, виконавець повинен доповісти про це керівнику, який надав доручення, з поясненням причин та клопотати про продовження строку або способу його виконання. В такому випадку керівником може бути продовжено строк розгляду звернення та встановлено додатковий контроль.
 
6.4 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації до 5 числа кожного місяця надають до загального відділу райдержадміністрації інформацію про стан розгляду звернень та вирішення питань за останній місяць. В інформації мають бути зазначені допущені порушення під час вирішення та розгляду звернень, причини і вжиті заходи.
У разі порушення термінів вирішення звернень негайно направляють до загального відділу райдержадміністрації інформацію про причини та вжиті заходи.
 
6.5. Контроль припиняється головою або його заступниками згідно з розподілом обов’язків після того, як вжито заходів щодо вирішення усіх питань, порушених у зверненні, та заявнику надано остаточну відповідь.
 
7. Аналіз та узагальнення звернень громадян
 
7.1. Загальний відділ райдержадміністрації:
щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань;
вивчає стан організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, місцевих органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях району, розробляє методичні рекомендації та надає практичну допомогу щодо застосування законодавства про звернення громадян;
готує щомісячні, щоквартальні статистичні звіти про стан роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації та річні – про стан роботи в райдержадміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 
7.2. Стан роботи з питань розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, засіданнях комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації із заслуховуванням звітів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади.
 
    7.3. Загальний відділ роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації розміщує на офіційному веб-сайті райдержадміністрації матеріали стосовно проведеної райдержадміністрацією роботи зі зверненнями громадян.

||
Білокуракинська районна державна адміністрація
92200, Україна, смт.Білокуракине, пл.Горького, 6
Тел./факс (06462) 2-13-98
Веб-сайт: http://bk.loga.gov.ua
E-mail: rga@bk.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.bk.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Білокуракинська РДА